حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهررشت و خدیجه پاوندمهر ، معاون فرهنگی و توسعه امور ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با حضور در این برنامه ضمن تقدیر از کودکان و نوجوانان شرکت کننده باکارشناسان سرای محله پیر کلاچای گفت و گو کردند و به آسیب شناسی و بررسی مشکلات منطقه پرداختند.
در این برنامه کودکان و نوجوانان مستعد در حوزه هنر و نویسندگی از سوی کارشناسان سرای محله پیرکلاچای به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورشی شهرداری رشت جهت برنامه ریزی برای دریافت حمایتهای مستمر معرفی شدند.