سید محمد احمدی شهردار رشت از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بازدید و با رئیس و کارکنان این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

شهردار رشت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی را یکی از تاثیرگذارترین سازمان های شهرداری دانست و افزود: با توجه به شرح وظایف سازمانی، ساماندهی صنوف با اولویت مشاغل آلاینده و مزاحم جزو اولویت های کاری این سازمان قرار گیرد.