نصب و بهسازی لاین ایستگاه های تاکسی در سطح شهر توسط مدیریت ایمنی و ترافیک شهرداری با مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت انجام شد.