بنابراین گزارش این نشست در راستای حفاظت و صیانت اراضی،رفع معارض و بهره برداری بهینه از اراضی ملی و دولتی محدوده منطقه تشکیل شده است.