در نهایت این افراد لیستی با عنوان “ائتلاف صدای رشتوندان” به شرح زیر منتشر نمودند:

۱٫رضا رسولی ۴۷۹

۲٫مرتضی ورزلدوست۸۶۷

۳٫محسن سماکچی۵۲۱

۴٫محمدحسن عاقل منش۵۹۲

۵٫حسین میربلوک۷۸۹

۶٫هادی رمضانی۴۹۲

۷٫مهرداد بردبار۲۱۷

۸٫سینا مقدادی۷۵۴

۹٫امید جبیبی۲۹۷

۱۰٫بهرام علیدوست۶۲۵

۱۱٫عرفان ندائی۸۱۸