بنا بر این گزارش تاکنون ۹۸۰۰TEU کالای کانتینری شامل مواد اولیه واحد های تولیدی کشور و کالاهای استراتژیک از مسیر این کریدور که بخشی از ابر پروژه ترانزیتی یک کمربند، یک راه دولت چین می باشد در بندرکاسپین تخلیه و بارگیری شده است.

گفتنی است با اتصال بندر کاسپین به راه آهن سراسری، این مسیر تجاری می تواند باعث توسعه تجارت و ترانزیت کالا به کشورهای همسایه از مسیر مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی شود.