شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت که در محل حادثه حضور داشت از اعزام ۱۴دستگاه خودروی اطفایی و نردبان بهمراه ۴۶ آتش نشان به محل حادثه خبر داد.

وی با بیان اینکه آتش در طبقه سوم آپارتمان با پشت بام های قدیمی و بهم پیوسته در همان لحظات اولیه و توسط تیم نخست اعزامی مهار شد افزود.

خوشبختانه با توجه به سازه های قدمت دار آتش گسترشی نداشت و گزارش تکمیلی در زمینه علت حادثه متعاقبا ارسال خواهد شد