طی بازدید سید امیر حسین علوی شهردار رشت از روند بهینه سازی کارخانه کود آلی، پیشرفت فیزیکی و آخرین وضعیت راه اندازی خط دو تولید و پردازش مجتمع کود آلی را مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت.