رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهر شورای اسلامی شهر رشت گفت: ضعف خدماتی چون مهیا نبودن سرویس های بهداشتی در شهر از مسائلی است که نارضایتی شهروندان را به همراه داشته است. نظافت، امنیت و جانمایی موثر سرویس ها از انتظارات کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری است.
سید حسین رضویان با اشاره به گردشگر پذیر بودن شهر رشت یادآور شد: از آنجا که رشت یک شهر گردشگر پذیر است و با توجه به آنکه فرهنگ عمومی شهروندان ارجمند به گونه‌ای است که زنده و پویا بودن شهر را تا ساعات پایانی شب بدنبال دارد، لذا می‌بایست با برنامه ریزی مناسب خدمات سرویس‌های بهداشتی در بازه زمانی گسترده تری در اختیار همشهریان قرار گیرد.
رضویان در انتها با اشاره به لزوم جدیت نهاد مدیریت شهری در تامین امنیت سرویس های بهداشتی گفت:نظافت و امنیت ، رویکردهای مهم کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورا در قبال سرویس های بهداشتی سطح شهر است که این مهم در بازه زمانی تعیین شده می‌بایست تحقق یابد.