با همت شورای اسلامی و دهیاری روستای پروژه هموار کردن و بهسازی حاشیه استخر آب بند  کسار انجام شد .