در این دیدار درخصوص گسترش تعاملات و همکاری های فیمابین بحث و تبادل نظر بعمل آمد.