در راستای اجرای مواد (۵) و (۸ ) سند آمایش سرزمین استان گیلان مصوب ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹، شورای عالی آمایش سرزمین کشور و آیین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیات وزیران “، تفاهم‌نامه‌ همکاری بین استانداری گیلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، پارک علم و فناوری گیلان و صندوق پژوهش و فناوری گیلان منعقد شد.

موضوع این تفاهمنامه همکاری مشترک در زمینه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان سراسر کشور با تاکید بر شناسایی نیازها و توسعه همکاری های فناورانه به منظور تسهیل و رفع موانع اجرای سند آمایش استان گیلان در قالب برنامه ملی ترنگ می باشد.