ایده آل گیلان/ جلسه مشاوران کارگروه برنامه و بودجه شورای شهرستان رشت با مجید عزیزی