نا بر این گزارش سازمان منطقه آزاد انزلی سه کیلومتر از مسیر روستای لیجارکی – طالب آباد را نهال کاری کرد.

این طرح با همکاری و مشارکت فرمانداری، دادگستری، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و راهداری شهرستان بندرانزلی اجرا شد .

در مراسم کاشت این نهال عیسی فرهادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مسئولین شهرستان بندرانزلی حضور داشتند

گفتنی است معاونت فنی و زیربنایی این سازمان در فاز دوم پویش ملی ایران سبز ایران قوی هزار اصله نهال دیگر هم خواهد کاشت.