به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر کلیه پارک های سطح شهر به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با داربست و نصب کیسه و بنرهای اطلاع رسانی محصور شد