مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت، دکتر فاطمه جوانی رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، دکتر پژوهان نماینده سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور و مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رشت بازدید کردند.

دکتر پژوهان نماینده سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور اظهار کرد: مسئولیت رسیدگی به کودکان بدسرپرست و کودکان کار تنها مربوط به شهرداری ها و بهزیستی نیست و باید سایر دستگاه های اجرایی متولی نیز مشارکت ورزند.

دکتر پژوهان همچنین راه اندازی کلینیک حقوقی کودک را از جمله برنامه های در دست اقدام شهر دوستدار کودک عنوان کرد و افزود: کلینیک حقوقی کودک می تواند محل مناسبی برای حل و فصل دعاوی حقوقی باشد.

نماینده سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور و مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور اضافه کرد: بخشی از بودجه حوزه بازآفرینی می تواند به حوزه کودکان کار و کودکان بی سرپرست اختصاص یابد.

فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی رشت با اشاره به اینکه به این مرکز تنها مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست است ، خواستار توجه و رسیدگی بیشتر مسئولان به مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شد.