ایده آل گیلان/ تفاهم نامه راه اندازی واحد تحقیق و توسعه شرکت کود آلی گیلان در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان امضا شد.
این تفاهم نامه بین سعید بشری مدیرعامل کود آلی گیلان و احد صحراگرد رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان به  جهت راه اندازی واحد تحقیق و توسعه شرکت کود آلی گیلان به امضا رسید.