ایده آل گیلان/
این جلسه  با حضور نمایندگان پسماند استانهای شمالی تشکیل شد  که از استان گیلان سید پویا شهشهانی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری های گیلان و سعید بشری مدیرعامل کود آلی گیلان در آن حضور پیدا کردند.
این جلسه موضوع استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و بررسی مشکلات مدیریت پسماند استانهای شمالی و راهکارهای رفع آن بررسی شد .
این نشست  در ساختمان نهاد ریاست جمهوری  و با ریاست  مسعود تجریشی رئیس  کارگروه  کشاورزی و محیط زیست تشکیل شد .