ازسوابق وی میتوان به عناوینی:
چون کارشناس حقوق کیفری …
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی …
عضو انجمن صنفی موسسات حقوقی استان گیلان…
عضو اتحادیه موسسات حقوقی …
مدیرعامل موسسه عدالت گستران فراز گیلان …
دارنده گواهینامه داوری ،عضو جامعه اسلامی کارگران استان گیلان اشاره کرد.