علی بهارمست در نشست با مدیر ، معاونین و مدیران منطقه یک ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه همکاران، تلاش برای تسریع در انجام وظایف محوله را تاکید نمود.

سرپرست شهرداری رشت با اشاره به وظایف شهرداری در بحث پسماند، از جمله رفت و روب و نظافت معابر عمومی، جمع آوری زباله، ارتقای سطح خدمت رسانی به شهروندان در حذف آلودگیهای محیطی و عملیات پاکسازی خیابانهای اصلی و فرعی توسط حوزه خدمات شهری را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه اجرای آرای ماده صد را صیانت از حقوق شهروندی و تکلیف قانونی شهرداری خواند و اذعان نمود: شهرداریهای مناطق باید ضمن اجرای قوانین و ضوابط شهرسازی بر اساس آرای صادره کمیسیون ماده صد از تداوم تخلفات ساختمانی جلوگیری به عمل آورند.

در پایان باقر قنبری، مدیر منطقه یک شهرداری رشت گزارش کاملی از واحد‌های درآمدی، شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری و … به سرپرست شهرداری رشت ارائه نمود.