دکتر دهنادی مقدم- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  از  پلمب  دو مطب دندانپزشکی به علت جعل عنوان، دخالت در امور دندانپزشکی و فریب اذهان عمومی خبر داد.
وی افزود: دو مطب دندانپزشکی  در بلوار دیلمان و خیابان مطهری رشت با دستور قضایی، همراهی پلیس امنیت اماکن توسط بازرسان امور درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پلمب شد.