کریمی کرنق در این جلسه که اختصاص به بررسی و تصویب سه لایحه حمایت مالی در بخش خدمات شهری داشت گفت: با نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس و رسیدن فصل پاییز
وظایف خدمات شهری شهرداری دوچندان خواهد شد.
وی تاکید کرد: در فصل برگ ریزان شرکتهای رفت و روب در روزهای خشک و غیربارانی جمع آوری برگ‌ریزان را انجام دهند تا مبادا همین تجمع برگها سبب آبگرفتی در مناطق و بخصوص معابر فرعی شهر نشود.
وی بار دیگر به معاونت خدمات شهرداری پنج منطقه توصیه کرد در آغاز هر ماه گزارش عملکرد ماه گذشته خدمات شهری را بخصوص در بخش رفت و روب و تفکیک انواع زباله های خشک و ساماندهی آنها به کمیسیون ارئه دهند حتی اگر هیچ کاری صورت نگرفته باشد.
رئیس جلسه گفت: در این میان امحاء زباله های عفونی مراکز درمانی و بیمارستانهای رشت اهمیت بیشتری دارد که باید در اولویت قرار گرفته و گزارشات آن به اطلاع این کمیسیون برسد.
در ادامه سه لایحه حمایت مالی روی میز جلسه قرار گرفت.
– لایحه کمک مالی درمانی به مبلغ پنج میلیون تومان از ردیف اعتباری مربوط به اقشار آسیب‌پذیر برای یک شهروند تحت پوشش کمیته امداد که به تصویب کمیسیون رسید.
– لایحه لایحه کمک مالی به یک شهروند تحت پوشش بهزیستی به مبلغ سه میلیون تومان که به تصویب کمیسیون رسید.
لایحه آخر حمایتی مربوط به همسر یکی از پاکبانان مرحوم شده شهرداری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان از ردیف هدایا و پرداختهای تشویقی شهرداری بود که رئیس جلسه این لایحه را مشروط به تایید کمیسیون بودجه شورا اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه همسر این پاکبان مرحوم ظاهرا هم اکنون از حقوق مستمری شهرداری برخوردار است، تصویب این لایحه حمایتی به تایید کمیسیون بودجه منوط میگردد.