موضوع این تفاهمنامه همکاری مشترک در زمینه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان سراسر کشور با تاکید بر شناسایی نیازها و توسعه همکاری های فناورانه به منظور تسهیل و رفع موانع اجرای سند آمایش استان گیلان در قالب برنامه ملی ترنگ می باشد.