رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق بودجه باید واقع بینانه عمل شود افزود: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ را واقع بینانه تر می بینم ولی این بودجه باید عملیاتی منعقد شود و در بخش ارزش افزوده در حال حاضر نیز نسبت به دیگر شهرها بسیار عقب هستیم و باید ضعف های مربوط به این بخش را برطرف کنیم.
وی با تاکید به اینکه سازمان های شهرداری رشت باید در جذب درآمد تلاش کنند بیان کرد: در بخش ارزش افزوده در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ باید تجدید نظر شود و در موضوع ایجاد درآمد پایدار نیز باید بهتر اقدام شود و اخیرا در سازمان عمران نیز شاهد اقدامات خوبی هستیم.
رییس کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران گفت: پرونده های زیادی از جمله بلند مرتبه سازی‌ها باید در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود که از اهمیت زیادی برخوردار است. در حالی که در تهران و دیگر استان‌ها این کمیسیون در شهرداری برگزار می‌شود استاندار محترم گیلان نیز می‌تواند جلسات کمیسیون ماده ۵ را به دبیری شهرداری در شهرداری رشت برگزار نماید.
شفیعی با انتقاد از وضعیت ورودی رشت از سمت جاده تهران بیان کرد: متاسفانه برخی از پیمانکاران ها با ایجاد موانع و به تاخیر انداختن پروژه ها به دنبال دریافت عایدات تاخیر از این پروژه هاهستند.