عملیات اجرای ۴۰۵۵ اصله درخت در مناطق پنجگانه رشت از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است .
سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری : گونه های در حال کاشت در مناطق پنج گانه شهری رشت را درختهای افراه ، عنبرالسائل ، انجیری ، ون بومی ، بلوط همیشه سبز ، توت کاکوزا ، ژینگو ، نارون و یکی دو نمونه دیگر نام برد .
گفتنی است عملیات کاشت درختان توسط شهرداری رشت ، فقط شامل نهال نبوده و درختان چند ساله  با ارتفاع ۳ تا ۵ متر نیز در میان آنان دیده میشود.