پیگیری مستقیم شهردار رشت از  ۱۸ مصوبه صورت پذیرفته در جلسات گذشته مرتبط با شرکت کودآلی و محل لندفیل سراوان، نحوه پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی، ایجاد خطوط جدید پردازش و اورهال کارخانه کود آلی در دستور کار این جلسه قرار داشت.